Otsikko

YLEISTÄ JALOSTUSTOIMIKUNNASTA

 

Tehtävistä

Jalostustoimikunnan tehtävänä on toimia neuvoa antavana, ohjaavana ja australianterrierirodun rodunjalostuksellisiin kysymyksiin paneutuvana elimenä. Jalostustoimikunta seuraa rodun kehitystä, perinnöllisten sairauksien esiintymistä ja muita rodun sisäisiä ongelmia, tekee esityksiä ja suunnitelmia, joilla edistetään terverakenteisuutta ja rotutyypillisyyttä sekä järjestää jalostustarkastuksia ja jälkeläisarviointeja. Jalostustoimikunta ylläpitää rekisteriä sille ilmoitetuista sairauksista. Listat ilmoitetuista sairauksista ovat salasanan takana internetissä Australianterrierikerhon kotisivuilla, ja salasanan saavat kaikki kasvattajat sekä muut kerhon jäsenet pyytämällä sihteeriltä. Hallitus voi jalostustoimikunnan pyynnöstä nimetä asiantuntijajäseniksi ulkomuototuomarin tai eläinlääkärin jotakin tehtävää varten. Jalostustoimikunta voi nimetä itselleen tarvittavan määrän avustajia. Jalostustoimikunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset tulee hallituksen hyväksyä.

Jalostustoimikunta hyväksyy tai hylkää kasvattajan ehdottamia yhdistelmiä ja/tai antaa omia suosituksiaan jalostustiedusteluun kirjallisesti. Jalostustoimikunta ottaa vastaan australianterrierien omistajien ja kasvattajien lähettämiä tietoja koiriaan koskevista terveyteen, lisääntymiseen ja rodun jalostukseen liittyvistä asioista. Tietoja käytetään hyväksi jalostustiedusteluihin vastattaessa sekä jalostussuosituksia ja -neuvoja annettaessa. 

Kokoonpanosta

Hallitus nimeää jalostustoimikunnan vuosikokouksen ehdottamista henkilöistä. Jalostustoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kahdesta neljään jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuorossa on yhdestä kahteen toimikunnan jäsentä kokoonpanosta riippuen. Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi myös olla toimikunnan ulkopuolelta. Harjoittelijajäseniä jalostustoimikuntaan voidaan valita yksi kerrallaan yhdeksi vuodeksi. Yhdistyksen hallitus voi erittäin painavista syistä myös erottaa toimikunnan jäseniä kesken toimikauden. Hallitus voi täydentää jalostustoimikuntaa jäljellä olevan toimintavuoden ajaksi uusilla jäsenillä eroavien tilalle.

Jalostustoimikuntaan voidaan valita henkilö, jonka suositellaan täyttävän ainakin osan seuraavista vaatimuksista:

- on ollut rotuyhdistyksen jäsen yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan
- omaa perusteellisen rodun tuntemuksen
- tuntee hyvin Suomen australianterrierikannan
- omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä (esim. kasvattajan peruskurssi, jalostusneuvojan peruskurssi tai kasvattaja, joka on kasvattanut useamman pentueen).

Valittavan henkilön tulee olla yhteistyökykyinen ja nauttia kerhon jäsenistön luottamusta sekä pyrkiä omassa toiminnassaan noudattamaan jalostuksen tavoiteohjelmaa.


 

 

 

   

© Australianterrierikerho ry.