Pentuvälitysvaatimukset

Edellytykset yhdistyksen pentuvälitykseen pääsemiseksi

Pentuvälitys on tarkoitettu Australianterrierikerhon jäsenten Suomessa kasvattamille pentueille. Pentueet tulee rekisteröidä Kennelliiton ylläpitämään FI- tai EJ-rekisteriin.

Pentueen vanhempien tulee täyttää Australianterrierikerhon terveyttä, ulkomuotoa ja luonnetta koskevat suositukset.

Pentueen kasvattajalla tulee olla hyväksytysti suoritettu Kasvattajan peruskurssi tai FCI:n myöntämä kennelnimi. Hyväksytyn kennelnimen puuttuessa on toimitettava jalostustoimikunnalle todistus kurssista. Kotimaisten (Suomessa asuvien) jäsenten kasvattamat pentueet pääsevät yhdistyksen pentuvälitykseen.

Pentue nostetaan pentuvälityssivuille kun ko. yhdistelmän jalostustiedoksianto on käsitelty ja jalostustoimikunta on ilmoittanut sivujen ylläpitäjälle yhdistelmän täyttävän pentuvälitykseen pääsyn vähimmäisvaatimukset.

Syntyneet pentueet -palsta pentuvälityksessä:

Pentuvälitys on tarkoitettu alle 9 kuukauden ikäisille pennuille. Pentuvälitykseen voidaan ilmoittaa pentu tai pentue, kun pennut ovat syntyneet.

Aikuiset koirat -palsta pentuvälityksessä:

Kasvattaja tai koiran omistaja voi etsiä uutta kotia yli 9 kuukauden ikäiselle koiralle tällä palstalla. Koirasta ilmoitetaan perustiedot (koiran ikä, rekisterinumero, sukupuoli, millaista perhettä etsii ja yhteystiedot). Yhdistys välittää aikuiset koirat – palstalla vain rekisteröityjä koiria.

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista

Jalostukseen käytetään mahdollisimman korkealuokkaisia koiria. Huomioon tulee aina ottaa ainakin jalostuskoirien terveys, luonne ja rotutyypillisyys ulkomuodon osalta. Jalostuskoirien tulee täyttää jalostuksentavoiteohjelmassa asetetut minimivaatimukset terveys- ja näyttelytulosten osalta, ja olla ehdottomasti myös luonteeltaan rotutyypillisiä.  Virallisessa koe- ja kilpailutilanteessa aggressiivisesti käyttäytyvää koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Yleiset jalostussuositukset koskien narttuja

 • Nartun tulee olla täyttänyt 18 kuukautta ennen ensimmäistä synnytystä.
 • Mikäli nartulle on tehty kahdesti (2) keisarinleikkaus, suositellaan nartun poistamista jalostuksesta.
 • Nartulla saa teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden (1) kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi (1) vuosi. Kahdeksan (8) vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistusta, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Eläinlääkärintodistus on liitettävä pentueilmoitukseen kun pentue rekisteröidään Kennelliiton koirarekisteriin.

Yleiset jalostussuositukset koskien uroksia

 • Suositellaan, että yksittäistä urosta tulisi käyttää jalostukseen Suomessa (Suomeen rekisteröitävät pentueet) enintään 10 pentueen verran. Vastuu pentuelukumäärän laskemisesta on pääasiassa uroksen omistajalla.
 • Yksittäisen uroksen käyttö ei myös saa koiran elinikänä ylittää, minään neljän vuoden jaksona, 5 %:a rekisteröityjen pentujen kokonaismäärästä. Nämä neljä vuotta voi olla mikä tahansa neljän vuoden peräkkäinen jakso
 • Kennelliiton sääntöjen mukaan piilokiveksistä urosta ei saa käyttää jalostukseen, sen pentuja ei rekisteröidä, eikä se voi osallistua näyttelyyn.

Terveyssuositukset molemmille sukupuolille

 • Jalostuskoirien tulee olla terveitä.
 • Pentueen vanhemmilla on astutushetkellä oltava:
  • alle kaksi (2) vuotta vanha virallinen silmätarkastuslausunto. Lausunnossa ei saa olla todettuna kataraktaa eikä muita vakavia perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmätarkastuslausunto tulee olla annettu koiran ollessa vähintään 12 kk ikäinen. Yhdistelmää, mikä on tuottanut perinnöllistä harmaakaihia (HC) sairastavan koiran, ei tule uusia. Kahta, kaihijälkeläisen (HC) saanutta koiraa, ei tule yhdistää. Silmätarkastuskaavakkeen (ECVO) diganoosi muu katarakta, ei sulje koiraa jalostuksesta mutta koira on astutettava terveen partnerin kanssa. Kyseessä on muu vähämerkityksellinen kaihi.
  • virallinen polvitutkimuslausunto, jossa patella-aste saa olla korkeintaan 1/1, jolloin toisen osapuolen patella-asteen on oltava 0/0. Myös siinä tapauksessa patella-asteen on oltava 0/0, jos toisella osapuolella on 0/1 tai 1/0. Virallinen polvitutkimus voidaan tehdä koiran ollessa vähintään 12 kk ikäinen. Lausunto on voimassa koiran koko eliniän. Jos koiralla on eriäviä polvilausuntoja, noudatetaan Kennelliiton toimintamallia.
  • Käytettäessä ulkomaalaista urosta tai narttua, on sen terveystulosten oltava verrattavissa Suomen tuloksiin. Jos koira asuu Suomessa, on se tutkittava Suomessa. Epäselvissä tapauksissa jalostustoimikunta antaa lausunnon, onko pentue yhdistyksen sääntöjen mukainen ja voidaanko se hyväksyä pentuvälitykseen.

Ulkomuotoa ja luonnetta koskevat suositukset molemmille sukupuolille

Kummallakin pentueen vanhemmista on astutushetkellä oltava: virallinen koiranäyttelytulos, joka vastaa vähintään Suomen tulosta H (hyvä).

Mikäli kyseessä on FCI-maiden ulkopuolelta tuotava sperma tai nartun astuttaminen FCI-maiden ulkopuolella, voidaan suosituksista poiketa, jolloin koiralta ei vaadita edellä mainittuja näyttelyvaatimuksia. Näyttelytuloksen sijasta koira voi osallistua yhdistyksen järjestämään jalostustarkastukseen. Jalostustarkastus vastaa vaadittavia näyttelyarvosteluja, mikäli tarkastuksen tuloksena koiraa suositellaan jalostukseen.

Virallisessa koe- ja kilpailutoiminnassa aggressiivisesti käyttäytyvää koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Tällaisen koiran mahdollinen jalostuskäyttö ei täytä rotujärjestön asettamia vähimmäisvaatimuksia jalostuskoiralle. Muutoinkaan rodulle epätyypillisen arkaa tai aggressiivista koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen.